Zakres naszych usług obejmuje: 

1. Analiza i ocena ryzyk występujących u Klienta

określenie ryzyk w oparciu o uzyskane informacje na temat rodzaju nieruchomości, wykonywanych czynności

lub prowadzonej działalności,

miejsc jej wykonywania, zagrożeń jakie mogą powstać w związku z jej wykonywaniem oraz wartości posiadanego mienia.

określenie limitów odpowiedzialności za poszczególne ryzyka

porównanie aktualnego zakresu ubezpieczenia z faktycznymi ryzykami                                                                                                

omówienie klauzul ubezpieczeniowych poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu optymalnego ich wyboru

 

2. Przygotowanie propozycji ubezpieczenia

pomoc w przygotowaniu wniosków ubezpieczeniowych

analiza warunków poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych pod kontem ryzyk występujących u klienta

przygotowanie i przedłożenie ofert ubezpieczeniowych do oceny Klientowi ( doradztwo przy optymalnym wyborze )

 

3. Po dokonaniu wyboru przez Klienta - podpisanie umowy

 

4. Opieka i pomoc po zawarciu umowy

powiadomienie o terminach płatności

powiadomienie o terminach końca ubezpieczenia

sporządzanie aneksów

pomoc w kontaktach z Ubezpieczycielem w przypadku zaistnienia szkody

ZAPRASZAMY!!!