Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa

 

Celem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych jest zabezpieczenie posiadanego przez

przedsiębiorstwo majątku trwałego obrotowego na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. Ubezpieczyciel, w razie powstania szkody, zapewnia środki finansowe na pokrycie strat do jakich doszło w ubezpieczonym mieniu, w wyniku ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową.

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu prawidłowo dobranego ubezpieczenia oraz w wyborze Ubezpieczyciela, który tą ochronę Waszej firmie zapewni.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • budynki

 • budowle: ogrodzenia, studnie, maszty, wiaty, utwardzenia dróg wewnętrznych, placów, itp.

 • nakłady adaptacyjne w budynkach

 • środki obrotowe: produkty gotowe, towary, surowce, materiały

 • maszyny i urządzenia własne i powierzone

 • pozostałe wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny

 • mienie pracownicze

 • gotówka i papiery wartościowe

Ubezpieczenie może być zawarte w w systemie All Risk ( od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyraźnie wykluczonych w OWU poszczególnych Towarzystw ubezpieczeniowych ) lub w zakresie ryzyk nazwanych:

 • pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego

 • huragan i grad

 • powódź, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu lub lodu

 • zalanie wodą lub innymi cieczami

 • kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm po włamaniu, celowe uszkodzenie mienia

 • transport mienia

 • stłuczenie szyb i innych przedmiotów

 • zamieszki, strajk, lokaut