Ubezpieczenie NNW dla kierowców i pasażerów samochodówCO TO JEST UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW ) zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu rekompensatę finansową za szkody osobowe będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Definicja Nieszczęśliwego Wypadku – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, zdrowia lub zmarł.

PO CO KUPOWAĆ UBEZPIECZENIE NNW?

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest jednym z najczęściej kupowanych ubezpieczeń na życie, zapewnia pomoc finansową na leczenie i rehabilitację poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym a w przypadku jego śmierci odszkodowanie dla rodziny. NNW kierowcy i pasażerów jest uzupełnieniem wszelkich innych ubezpieczeń na życie i zdrowie. Ze względu na ograniczony zakres, tylko do wypadków komunikacyjnych, cena tych ubezpieczeń jest bardzo niska. Z tego powodu NNW komunikacyjne jest obecnie najczęściej kupowanym ubezpieczeniem na życie w Polsce.

JAKI JEST ZAKRES UBEPIECZENIA NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW?

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów zapewnia wypłatę za szkody na osobie powstałe:

W związku z ruchem pojazdu
Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
Bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku
Podczas zatrzymania pojazdu, jego postoju lub naprawiania.
JAKIE ŚWIADCZENIA SĄ WYPŁACANE?

W przypadku śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia
Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 100% sumy Ubezpieczenia
Z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy Ubezpieczenia za każdy % uszczerbku
Zasiłek dzienny w sytuacjach gdy występuje całkowita niezdolność do wykonywania pracy i nauki
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej
KIEDY FIRMA UBEZPIECZENIOWA NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA?

Ubezpieczyciel nie zapłaci za nieszczęśliwe wypadki:

Spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby bliskie
Spowodowane przez kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
Spowodowane przez kierującego pojazdem bez wymaganych uprawnień
Spowodowanych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa
Spowodowanych poprzez uczestnictwo w wyścigach, rajdach,, imprezach, itp.
Będących następstwem lub powstałych w wyniku jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniałej nagle.


Zapraszamy!!!